Skip to form

1200 First Street, NE

Washington, DC 20002

202-480-0869

Document Signers
    • 1 Parent\Guardian

SeamlessDocs
Kính thưa quý phụ huynh và gia đình,

Luật Trợ giúp Tác động cung cấp hỗ trợ cho các học khu địa phương như Học khu DC để hỗ trợ trẻ em sống trên các căn cứ quân sự, tài sản liên bang và những người có cha mẹ phục vụ trong quân đội hoặc được tuyển dụng trên các tài sản liên bang đủ điều kiện không sống trên tài sản liên bang. Mỗi năm, Các Trường Công Lập DC yêu cầu tất cả các gia đình hoàn thành Khảo sát Học sinh-Phụ huynh để hỗ trợ DCPS trong việc cung cấp thông tin cho Bộ Giáo dục Hoa Kỳ về Hỗ trợ Tác động. Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ sau đó cấp tiền cho DCPS để hỗ trợ học sinh của chúng ta dựa trên thông tin này. Đối với mỗi học sinh DCPS sống tại nhà của quý vị, vui lòng điền, ký tên, đề ngày tháng, gửi lại bản khảo sát này.

Tất cả các kết quả khảo sát được giữ bí mật tuyệt đối. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng để xác định những gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi liên bang. Chúng tôi khuyến khích bạn gửi tất cả các câu trả lời khảo sát trước thời hạn; tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục chấp nhận các mẫu đơn từ các trường học của bạn trong suốt năm học. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Tracy Igwebuike DCPSImpactAid@k12.dc.gov hoặc 202-480-0869


Please check that you agree before continuing.
By continuing I agree that I am willing to complete a digital version of the document(s) and that information about my user session will be stored.
Signature HereClick to Sign
12/02/2021Click to Sign

Create Your Signature

Please fill in your name and email and then either draw or type your signature below.

x

Signature Type

Type Draw Upload Custom
Clear Signature

Signature will be applied to the page. You will have a chance to review after signing.

Check this box to continue

x

Additional Signatures Required